Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu společnosti Honest wood s.r.o.

 

 

 • 1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Honest wood s.r.o. od 01.03.2019 a upravují podmínky pro nákup v internetovém obchodě na webových stránkách www.tectake.cz.

1.2 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel), kterým je společnost Honest wood s.r.o.., se sídlem na adrese Boršice u Blatnice 323,68763, IČO: 17262691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 129338 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

1.3 Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou jiná osoba než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.4 Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na webových stránkách internetového obchodu v elektronické podobě a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 • 2 Definice pojmů

2.1 Prodávající (dodavatel, provozovatel) je obchodní společnost Honest wood s.r.o., se sídlem na adrese Boršice u Blatnice 323,68763 , IČO: 17262691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 129338 Honest wood s.r.o.při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2 Zákazník našeho internetového obchodu je kupující. Dle platné právní úpravy se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

2.3 Kupující, který je spotřebitel, je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.4 Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160 občanského zákoníku, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem.

2.5 Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní nebo případně jiné smlouvy, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

 • 3 Uzavření kupní smlouvy

3.1 Návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail a za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, které jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

3.2 Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.3 Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat, měnit a upravovat údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.5 Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

3.6 Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3.7 Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet.

3.8  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

3.9  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná jakékoliv třetí straně. 

3.10 Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele ani kupujícího - podnikatele.

 • 4 Dodání zboží

4.1 Objednané zboží doručujeme smluvní přepravní službou DPD (společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 61329266). Jiné způsoby dopravy mohou být nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému prodávající nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny jsou uvedeny při objednávce.

4.2 Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 3 pracovních dnů. Ve výjimečných případech nebo pokud není zboží skladem může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

4.3 Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje návod na používání výrobku, je-li nezbytné, aby byla při užívání výrobku dodržována zvláštní pravidla, nejedná-li se o výrobek, u kterého jsou pravidla užívání obecně známá, a případně i záruční list. Daňový doklad (fakturu) obdrží kupující v dodávce spolu s návodem. Při převzetí zboží od přepravní služby si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. Kupující se zavazuje překontrolovat stav zásilky ihned při převzetí od přepravní společnosti (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabic) a je povinen odmítnout převzetí zjevně poškozené nebo neúplné zásilky. Uplatnění důvodu odmítnutí si kupující nechá potvrdit přepravní společností. Pokud kupující převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a stvrdí svým podpisem řádné předání, není možno reklamaci na poškození zboží nebo zjevnou nekompletnost dodatečně uplatnit a toto poškození (nekompletnost) nebude považováno za rozpor s kupní smlouvou.

4.4 Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

Doprava:

 • Přepravní službou DPD Classic (standard)

 

 • 5 Platební podmínky

5.1 Základním způsobem provedení platby je platba předem bankovním převodem nebo dobírkou v hotovosti. Prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti kupujícího provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího.

5.2 Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH a příspěvků na likvidaci historického elektroodpadu, resp. dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit.

5.3 Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

5.4 Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na www.tectake.cz (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání.

5.5 Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu odesláno.

Způsoby plateb:

 • platba předem bankovním převodem

 

 • 6 Práva z vadného plnění a záruka

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

6.3 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.4 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupující působilo značné obtíže.

6.5 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.6 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění může být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě prodloužena. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě či zvláštními obchodními podmínkami, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním kupujícím. 

6.7 Kupující je povinen zakoupené zboží užívat pouze obvyklým způsobem v souladu s účelem, ke kterému zboží dle své povahy slouží, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

6.8 Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví.

6.9 Na žádost kupujícího je prodávající povinen vystavit potvrzení v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

 • 7 Reklamace

7.1 O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, které zašle na e-mail kupujícího o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení, které zašle na e-mail kupujícího o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7.2 Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

7.3 V případě vady věci uplatní kupující právo z odpovědnosti za vady u prodávajícího tak, že zašle oznámení na email: zahrada@home-green.cz a prodávající se s kupujícím domluví na dalším postupu v reklamačním řízení dle konkrétní povahy vady zboží.

7.4 Reklamace zboží se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

7.5 Pokud budete mít dotaz ohledně stavu Vaší reklamace, zašlete dotaz na email: zahrada@home-green.cz

7.6 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

7.7 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

7.8 Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím prodávajícímu.

 • 8 Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

8.1 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

8.2 V případě, že si kupující přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, oznámí prodávajícímu prostřednictvím e-mailu na zahrada@home-green.cz svůj záměr odstoupit od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

8.3 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího: zahrada@home-green.cz

8.4 V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.5 Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit na  právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

8.6 Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

8.7 Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

 • 9 Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

9.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

9.2 Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané operátorem zákaznického centra.

9.3 V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

 • 10 Ochrana osobních údajů

10.1 Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

10.2 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje prodávající nepředává žádné další osobě, vyjma případů níže uvedených, zejména externích dopravců, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

10.3 Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření kupujícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

10.4 Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

 • Jméno a příjmení 
 • Adresu pro fakturaci a dodání zboží
 • Telefonické spojení 
 • Elektronickou adresu (e-mail)

10.5 Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

 • Název společnosti (obchodní firma)
 • Adresu pro fakturaci a dodání zboží 
 • IČO, DIČ 
 • Telefonické spojení 
 • Elektronickou adresu (e-mail)

Ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovány osobní údaje.

10.6 Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem identifikace kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování platby, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s kupujícím.

10.7 Nákupem v internetovém obchodě www.tectake.cz dáváte souhlas s tím, že prodávající může předávat osobní údaje svých zákazníků za účelem rozesílání obchodních sdělení, řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem a pojišťovnám.

10.8 Nákupem v tomto internetovém obchodě a zaškrtnutím příslušné volby souhlasíte se:

 • zpracováním a shromažďováním Vašich osobních údajů společností Honest wood s.r.o.., se sídlem na adrese Boršice u Blatnice 323 , 68763, IČO:17262691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 129338
   k marketingovým účelům. Tento svůj souhlas může kupující kdykoli bezplatně odvolat (požádat o odstranění některých svých údajů, případně úplné odstranění všech svých údajů z databáze správce), a to na e-mailu: zahrada@home-green.cz
 • zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu, případně poštovní adresu. Odhlášení z odebírání obchodních sdělení je možné na e-mailu: zahrada@home-green.cz nebo požadavkem na zákaznické lince internetového obchodu 773597879.

10.9 Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat společnost o vysvětlení a odstranění závadného stavu, a to vše bezplatně na e-mailové adrese zahrada@home-green.cz . O následném postupu bude kupující informován e-mailovou zprávou.

10.10 Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.11 Zasílání obchodních sdělení formou emailu

 1. Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy, za účelem rozesílání obchodních sdělení. Dále potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte.
 2. Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu.
 3. Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy, berete na vědomí, že můžete kdykoli bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení. Odhlásit se z odběru novinek (obchodních sdělení) můžete provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu nebo nám napište email na zahrada@home-green.cz s žádostí o vyřazení.

 

 • 11 Závěrečná ustanovení

11.1 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

11.2 Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

11.3 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.